Recent Submissions

 • Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „Основи інформаційних технологій та програмування в машинобудуванні” для студентів спеціальностей: 132- «Матеріалознавство»; 133 – «Галузеве машинобудування» 

  Савуляк, В. І. (ВНТУ, 2021)
  Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „Основи інформаційних технологій та програмування в машинобудуванні” для студентів спеціальностей: 132- «Матеріалознавство»;133 – «Галузеве машинобудування»
 • Методичні вказівки до виконання контрольних робіт та самостійної роботи студентів з дисципліни «Автоматизація виробництва в машинобудуванні» 

  Муляр, Ю. І.; Козлов, Л. Г.; Репінський, С. В. (ВНТУ, 2017)
  У методичних вказівках наводяться: мета та задачі дисципліни «Автоматизація виробництва в машинобудуванні» (спеціальність 131 – Прикладна механіка), рекомендації щодо вивчення дисципліни, програма дисципліни, теми лекційних, ...
 • Автоматизація виробництва в машинобудуванні. Частина І 

  Муляр, Ю. І.; Репінський, С. В.; Муляр, Ю. И.; Репинский, С. В.; Mulyar, Yu. I.; Repinskyi, S. V. (ВНТУ, 2019)
  Посібник присвячений матеріалам лекційного курсу з дисципліни «Автоматизація виробництва в машинобудуванні» для студентів, що навчаються за спеціальністю 131 «Прикладна механіка» денної та заочної форм навчання. Мета ...
 • Автоматизація виробництва в машинобудуванні. Частина ІІ 

  Муляр, Ю. І.; Репінський, С. В.; Муляр, Ю. И.; Репинский, С. В.; Mulyar, Yu. I.; Repinskyi, S. V. (ВНТУ, 2020)
  Посібник присвячений матеріалам лекційного курсу з дисципліни «Автоматизація виробництва в машинобудуванні» для студентів, що навчаються за спеціальністю 131 «Прикладна механіка» денної та заочної форм навчання. Мета ...
 • Основи технології машинобудування. Частина 1. Самостійна та індивідуальна робота студентів 

  Дерібо, О. В.; Дусанюк, Ж. П.; Репінський, С. В.; Сухоруков, С. І. (ВНТУ, 2019)
  Посібник містить: теми лекцій, питання, що на них розглядаються, зміст практичних занять та лабораторних робіт, завдання для виконання індивідуальних домашніх робіт студентами денної форми навчання та контрольних робіт ...
 • Основи технології машинобудування. Частина 2. Самостійна та індивідуальна робота студентів 

  Дерібо, О. В.; Дусанюк, Ж. П.; Репінський, С. В.; Сухоруков, С. І. (2021)
  Посібник містить: теми лекцій, питання, що на них розглядаються, зміст практичних занять та лабораторних робіт, методику виконання індивідуального домашнього завдання студентами денної форми навчання та контрольної роботи ...
 • Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «САП верстатів з ЧПК» 

  Лозінський, Д. О.; Петров, О. В.; Мироненко, О. М. (ВНТУ, 2018)
  Методичні вказівки містять теоретичний та лабораторний матеріал, а також при-клади для розробки керувальних програм для верстатів з ЧПК за допомогою CAD/CAM-систем. Призначені для студентів спеціальності «Технології ...
 • Методичні вказівки до виконання бакалаврських дипломних робіт для студентів спеціальності 131 – «Прикладна механіка» 

  Лозінський, Д. О.; Козлов, Л. Г.; Петров, О. В. (ВНТУ, 2018)
  Методичні вказівки призначені для користування студентами-дипломниками спеціальності 131 – «Прикладна механіка» денної та заочної форми навчання, а також керівниками бакалаврських дипломних робіт під час бакалаврського ...
 • Автоматизація виробництва в машинобудуванні 

  Муляр, Ю. І.; Пурдик, В. П.; Репінський, С. В.; Бурєнніков, Ю. А.; Козлов, Л. Г.; Ковальчук, В. А.; Брицький, О. Л.; Муляр, Ю. И.; Репинский, С. В.; Буренников, Ю. А.; Брицкий, А. Л. (ВНТУ, 2018)
  В практикумі наведено матеріали для проведення лабораторних робіт, практичних занять та виконання індивідуальних завдань з дисципліни «Автоматизація виробництва в машинобудуванні» студентами, що навчаються за спеціальністю ...
 • Основи технології машинобудування. Частина 1 

  Дерібо, О. В.; Дусанюк, Ж. П.; Репінський, С. В.; Дерибо, А. В.; Репинский, С. В.; Deribo, O. V.; Dusaniuk, Zh. P.; Repinskyi, S. V. (ВНТУ, 2017)
  Практикум відповідає програмі першої частини навчальної дисципліни «Основи технології машинобудування» і містить задачі з технологічного забезпечення точності складання машин та механічної обробки, приклади розв’язання цих ...
 • Проектування та виробництво заготовок деталей машин. Самостійна та індивідуальна робота студентів 

  Дусанюк, Ж. П.; Дерібо, О. В.; Репінський, С. В.; Паславська, О. В.; Дерибо, А. В.; Репинский, С. В.; Паславская, О. В.; Dusaniuk, Zh. P.; Deribo, O. V.; Repinskyi, S. V.; Paslavska, O. V. (ВНТУ, 2017)
  Посібник містить: теми лекцій, питання, що на них розглядаються, зміст практичних занять та лабораторних робіт, завдання для виконання індивідуальних домашніх робіт студентами денної форми навчання і контрольних робіт ...
 • Нові матеріали та композити 

  Бурєнніков, Ю. А.; Сивак, І. О.; Сухоруков, С. І.; Буренников, Ю. А.; Сивак, И. О.; Сухоруков, С. И.; Burennikov, Yu. A.; Sivak, І. O.; Sukhorukov, S. I. (ВНТУ, 2013)
  В навчальному посібнику головна увага приділена армованим композиційним матеріалам – композиціям, в яких матриця зміцнена елементами ниткоподібної форми. Приведені методи отримання таких композиційних матеріалів та їх ...
 • Складальні процеси в машинобудуванні 

  Савуляк, В. В.; Savuliak, V. V. (ВНТУ, 2014)
  В посібнику розглянуті основні теоретичні питання побудови технологічних процесів складання виробів машинобудування, аналізу технологічності конструкції виробів, способів отримання різноманітних видів з'єднань та методам ...
 • Управління якістю продукції. Самостійна та індивідуальна робота студентів 

  Савуляк, В. В.; Savuliak, V. V. (ВНТУ, 2012)
  В практикумі розглянуті основні питання аналізу оцінки рівня якості і побудови системи якості продукції в машинобудівному виробництві, сучасні підходи і методи управління якістю, принципи організації виробництва, його ...
 • Управління якістю продукції 

  Савуляк, В. В.; Savuliak, V. V. (ВНТУ, 2012)
  В посібнику розглянуті основні теоретичні питання аналізу оцінки рівня якості і побудови системи якості продукції в машинобудівному виробництві, сучасні підходи і методи управління якістю, принципи організації виробництва, ...
 • Механоскладальні дільниці та цехи в машинобудуванні 

  Дусанюк, Ж. П.; Репінський, С. В.; Савуляк, В. В.; Сердюк, О. В.; Дусанюк, Ж. П.; Репинский, С. В.; Савуляк, В. В.; Сердюк, О. В.; Dusaniuk, Zh. P.; Repinskyi, S. V.; Savuliak, V. V.; Serduk, O. V. (ВНТУ, 2016)
  Практикум відповідає програмі навчальної дисципліни «Механоскладальні дільниці та цехи в машинобудуванні», містить методичні вказівки до виконання тем практичних занять, домашніх (контрольних) робіт, самостійної роботи ...
 • Гідравліка, гідро- та пневмоприводи, гідропневмоавтоматика 

  Бурєнніков, Ю. А.; Дерібо, О. В.; Козлов, Л. Г.; Пурдик, В. П.; Репінський, С. В.; Буренников, Ю. А.; Дерибо, А. В.; Козлов, Л. Г.; Пурдик, В. П.; Репинский, С. В.; Burennikov, Yu. A.; Deribo, O. V.; Kozlov, L. G.; Purdyk, V. P.; Repinskyi, S. V. (ВНТУ, 2016)
  Лабораторний практикум містить лабораторні роботи, які охоплюють основні розділи дисциплін «Гідравліка, гідро- та пневмоприводи», «Гідравліка і гідропневмоавтоматика». В роботах наведено короткі теоретичні відомості, ...
 • Програмування багатоінструментальної обробки на верстатах з ЧПК 

  Муляр, Ю. І.; Муляр, Ю. И.; Mulyar, Yu. I. (ВНТУ, 2006)
  В посібнику розглянуті загальні положення про багатоінструментальну обробку на верстатах з ЧПК фрезерно-свердлильно-розточувального типу, опис консольно-фрезерного верстата з ЧПК і автоматичною заміною інструмента моделі ...
 • Технологічні основи гнучкого автоматизованого виробництва 

  Муляр, Ю. І.; Муляр, Ю. И.; Mulyar, Yu. I. (ВНТУ, 2004)
  В навчальному посібнику наведені лабораторні роботи з дисциплін “Технологічні основи гнучкого автоматизованого виробництва” та “Технологічні основи комп’ютеризованого виробництва”. Ці роботи забезпечують: - засвоєння ...
 • Теорія автоматичного керування технологічними системами 

  Муляр, Ю. І.; Муляр, Ю. И.; Mulyar, Yu. I. (ВНТУ, 2005)
  В посібнику наводиться комплекс програмних та навчальних матеріалів з дисципліни, необхідних студентам заочної форми навчання для виконання завдань, винесених на установчу сесію та на самостійну роботу для підготовки до ...

View more