Show simple item record

dc.contributor.authorПетрук, В. Г.uk
dc.contributor.authorКватернюк, С. М.uk
dc.contributor.authorПетрук, Р. В.uk
dc.contributor.authorСтискал, О. А.uk
dc.contributor.authorСлободянюк, А. О.uk
dc.contributor.authorПочапська, А. В.uk
dc.contributor.authorПетрук, В. Г.ru
dc.contributor.authorКватернюк, С. М.ru
dc.contributor.authorПетрук, Р. В.ru
dc.contributor.authorСтискал, О. А.ru
dc.contributor.authorСлободянюк, А. О.ru
dc.contributor.authorПочапская, А. В.ru
dc.contributor.authorPetruk, V. G.en
dc.contributor.authorKvaternyuk, S. M.en
dc.contributor.authorPetruk, R. V.en
dc.contributor.authorStyskal, O. A.en
dc.contributor.authorSlobodyanyuk, A. O.en
dc.contributor.authorPochapska, A. V.en
dc.date.accessioned2015-05-25T09:36:48Z
dc.date.available2015-05-25T09:36:48Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationТелевізійний вимірювальний контроль забруднення води хлорорганічними сполуками методом біоіндикації по фітопланктону [Текст] / В. Г. Петрук, С. М. Кватернюк, Р. В. Петрук [та ін.] // Збірник тез доповідей сьомої міжнародної науково-технічної конференції Оптоелектронні інформаційні технології «Фотоніка ОДС-2015», м.Вінниця, 21-23 квітня 2015 року. – Вінниця : ВНТУ, 2015. – С.120.uk
dc.identifier.urihttp://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/931
dc.description.abstractДля дослідження впливу токсичних сполук у складі питної води на здоров’я людини та довкілля було використано метод біоіндикації по фітопланктону. Методика біотестування на мікроводоростях заснована на визначенні зміни розмноження водоростей під впливом токсичних речовин. Використано короткочасне біотестування тривалістю 96 годин, що дозволяє визначити наявність гострої токсичної дії. Для визначення хронічної токсичної дії тестування слід проводити 14 діб. У якості тест-об’єкту використали культуру Chlorella vulgaris. Хлорела відноситься до одноклітинних водоростей. Клітини сферичні, з тонкою оболонкою діаметром 4,2...10,5 мкм. Культуру водоростей вирощували на штучному живильному середовищі Успенського №1. Чисельність клітин у суспензії, яку використовували для біотестування складає 10 млн. кл/мл.uk
dc.description.abstractДля исследования влияния токсичных соединений в составе питьевой воды на здоровье человека и окружающую среду был использован метод биоиндикации по фитопланктону. Методика биотестирования на микроводоросли основана на определении изменения размножения водорослей под воздействием токсических веществ. Использовано кратковременное биотестирования продолжительностью 96 часов, что позволяет определить наличие острой токсического действия. Для определения хронической токсического действия тестирования следует проводить 14 суток. В качестве тест-объекта использовали культуру Chlorella vulgaris. Хлорелла относится к одноклеточных водорослей. Клетки сферические, с тонкой оболочкой диаметром 4,2 ... 10,5 мкм. Культуру водорослей выращивали на искусственной питательной среде Успенского №1. Численность клеток в суспензии, которую использовали для биотестирования составляет 10 млн. Кл / мл.ru
dc.description.abstractTo investigate the influence of toxic compounds in the composition of drinking water on human health and the environment bioindication method used by phytoplankton. Methods bioassay based on microalgae breeding algal determining changes under the influence of toxic substances. Used bioassay short duration of 96 hours, to determine the presence of acute toxic effects. To determine chronic toxic effects testing should be 14 days. As a test object using culture Chlorella vulgaris. Chlorella belongs to unicellular algae. Cells spherical, with a thin sheath diameter 4.2 ... 10.5 microns. The culture of algae grown on artificial nutrient medium Assumption №1. The number of cells in suspension, which was used for bioassay is 10 million. Cells / ml.en
dc.language.isouk_UAuk
dc.publisherВНТУuk
dc.subjectбіоіндикаціяuk
dc.subjectфітопланктонuk
dc.subjectхлорорганічні сполукиen
dc.titleТелевізійний вимірювальний контроль забруднення води хлорорганічними сполуками методом біоіндикації по фітопланктонуuk
dc.typeThesis
dc.identifier.udc681.785; 681.518.5; 504.064.3


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record