Останні додані

 • Вступ до математичного аналізу. Диференціальне числення функцій однієї змінної 

  Абрамчук, І. В.; Сачанюк-Кавецька, Н. В.; Педорченко, Л. І. (ВНТУ, 2010)
  В посібнику розглянуто основні поняття та теореми теорії функцій, теорії границь і диференціального числення функції однієї змінної. Наведена достатня кількість прикладів та задач, які вдало доповнюють текстовий матеріал, ...
 • Елементи теорії ймовірностей та математичної статистики. Частина 1 

  Хом'юк, І. В.; Сачанюк-Кавецька, Н. В.; Ковальчук, М. Б.; Хом'юк, В. В. (ВНТУ, 2017)
  У посібнику розглянуто основні поняття і теореми теорії ймовірностей та ма-тематичної статистики. Виклад навчального матеріалу побудовано за такою схе-мою: наводиться необхідний теоретичний матеріал, подаються приклади ...
 • Тлумачний словник з інформаційно-педагогічних технологій 

  Крупський, Я. В.; Михалевич, В. М. (ВНТУ, 2010)
  Даний словник містить 447 термінів. В ньому представлені педагогічні та інформаційні терміни, які подані в алфавітному порядку. Розрахований на студентів технічних ВНЗ усіх форм навчання та спеціальностей.
 • Теорія ймовірностей. Ч. 1. Історичні екскурси та основні теоретичні відомості 

  Тичинська, Л. М.; Черепащук, А. А. (ВНТУ, 2010)
  Навчальний посібник з теорії ймовірностей з елементами історії її розвитку. У посібнику розглянуто основніпоняття і теореми теорії ймовірностей та статистики. З метою підвищення рівня мотивації студентів до навчально-пізнавальної ...
 • Вища математика. Частина 2. Вступ до математичного аналізу. Диференціальне та інтегральне числення функції однієї змінної 

  Хом'юк, В. В.; Хом'юк, І. В. (ВНТУ, 2017)
  У навчальному посібнику на системній основі наводиться теоретичний мінімум з базових тем курсу «Вища математика», а саме з диференціального та інтегрального числення функції однієї змінної наведено основні алгоритми ...
 • Вища математика. Частина 1. Лінійна алгебра та аналітична геометрія 

  Хом'юк, В. В.; Хом'юк, І. В. (ВНТУ, 2017)
  У навчальному посібнику на системній основі наводиться теоретичний мінімум з базових тем курсу «Вища математика», а саме з лінійної, векторної алгебри та аналітичної геометрії та основні алгоритми розв’язування відповідних ...
 • Методичні вказівки до вивчення поняття функціональної залежності в його історичному розвитку 

  Клочко, В. І.; Коломієць, А. А. (ВНТУ, 2014)
  У методичних вказівках висвітлено розвиток поняття “функції”, наведено основні визначення цього поняття, що були сформульовані вченими у різний час, наведено сучасне означення цього поняття, наводяться типові приклади ...
 • Formation of managers-agrarians’ communicative competence 

  Джеджула, О. М.; Тимкова, В. А.; Краєвська, О. Д.; Краєвський, В. О.; Краевский, В. А.; Краевская, О. Д.; Kraievska, O. D.; Kraievskyi, V. O. (Вінницький національний аграрний університет, 2014)
  Formation of managers-agrarians’ communicative competence
 • Вища математика з комп'ютерною підтримкою. Функції багатьох змінних, кратні інтеграли 

  Краєвський, В. О.; Сачанюк-Кавецька, Н. В.; Ковальчук, М. Б.; Черноволик, Г. О.; Краевский, В. А.; Сачанюк-Кавецкая, Н. В.; Черноволик, Г. А.; Kraievskyi, V. O.; Sachaniuk-Kavetska, N. V.; Kovalchuk, M. B.; Chernovolyk, G. O. (ВНТУ, 2013)
  В посібнику розглянуто основні поняття та теореми теорії функцій багатьох змінних та кратних інтегралів. Наведена достатня кількість прикладів та задач, в тому числі і прикладного характеру, розв’язаних безпосередньо та з ...
 • Функції комплексної змінної 

  Краєвський, В. О.; Краевский, В. А.; Kraievskyi, V. O. (ВНТУ, 2013)
  У навчальному посібнику містяться основні формули, теореми, означення теорії функції комплексної змінної. Також є значна кількість покрокових алгоритмів, які стануть у пригоді студентам при розв'язанні практичних завдань. ...
 • Математика для довузівської підготовки студентів-іноземців. Частина 2 

  Краєвський, В. О.; Краєвська, О. Д.; Краевский, В. А.; Краевская, О. Д.; Kraievskyi, V. O.; Kraievska, O. D. (ВНТУ, 2010)
  У другій частині посібника містяться матеріали із векторної алгебри, тригонометрії, початкам аналізу, комбінаторики, теорії комплексних чисел та геометрії. До кожної теми розроблений теоретичний матеріал, в якому основний ...
 • Математика для довузівської підготовки студентів-іноземців. Частина 1 

  Краєвський, В. О.; Краевский, В. А.; Kraievskyi, V. O. (ВНТУ, 2009)
  У першій частині посібника містяться матеріали з арифметики і алгебри. До кожної теми розроблений теоретичний матеріал, в якому основний акцент робиться на вивченні студентами математичних термінів українською мовою. ...
 • Спецкурс математичного аналізу 

  Краєвський, В. О.; Краевский, В. А.; Kraievskyi, V. O. (ВНТУ, 2009)
  У навчальному посібнику наведено основні поняття і означення теорії диференціальних рівнянь із частинними похідними, викладено класифікацію та зведення до канонічного вигляду квазілінійних рівнянь. Розглянуто низку фізичних ...
 • Збірник завдань з вищої математики. Частина 1 

  Петрук, В. А.; Кашканова, Г. Г.; Хом'юк, І. В. (Вінницький державний технічний університет, 2001)
  В навчальному посібнику подано теоретичні відомості з тем вищої математики: лінійна та векторна алгебра, аналітична геометрія, вступ до математичного аналізу, диференціальне та інтегральне числення функції однієї змінної ...
 • Збірник завдань з вищої математики. Частина ІІ 

  Петрук, В. А.; Хом'юк, І. В.; Хом'юк, В. В. (Вінницький державний технічний університет, 2001)
  В навчальному посібнику подано теоретичні відомості з тем вищої математики: визначений інтеграл, кратні та криволінійні інтеграли, диференціальні рівняння в вигляді означень, теорем, властивостей. Розглянуті розв’язки ...
 • Вища математика з комп’ютерною підтримкою. Теорія функцій комплексної змінної 

  Кирилащук, С. А.; Клочко, В. І. (ВНТУ, 2010)
  Навчальний посібник містить методичні вказівки, набір задач та приклади розв’язання типових завдань з теорії функцій комплексної змінної. Також розглянуто застосування систем комп’ютерної математики під час розв’язання ...
 • Вища математика. Функції багатьох змінних. Диференціальні рівняння. Тестові завдання 

  Клочко, В. І.; Бондаренко, З. В.; Кирилащук, С. А. (ВНТУ, 2012)
  Навчальний посібник містить базові поняття теоретичного матеріалу функцій багатьох змінних та диференціальних рівнянь. Також пропонуються тестові завдання щодо зазначених тем. Посібник може бути корисним викладачам та ...
 • Посібник для довузівської підготовки іноземних слухачів. Частина 2 

  Клочко, В. І.; Кирилащук, С. А.; Абрамчук, І. В.; Дода, А. Ф. (ВНТУ, 2009)
  У посібник включені завдання різної складності, які розраховані як для аудиторної, так і для самостійної роботи. Під час добору вправ і завдань враховувалися знання української мови студентами-іноземцями на кожному етапі навчання.
 • Дослідження операцій. Збірник тестових завдань з теоретичною підтримкою 

  Хом'юк, І. В.; Хом'юк, В. В. (ВНТУ, 2012)
  На сторінках посібника розглядається проблема використання математичного моделювання як засобу прийняття оптимальних рішень в реальних задачах. У на-вчальному посібнику на системній основі наводиться теоретичний мінімум з ...
 • Теорія ймовірностей та математична статистика 

  Хом'юк, І. В.; Хом'юк, В. В.; Краєвський, В. О. (ВНТУ, 2009)
  У навчальному посібнику подано теоретичні відомості з тем теорії ймовірностей з елементами математичної статистики у ви-гляді означень, теорем, властивостей. Розглянуті розв’язування прикладів з кожної теми, надається 30 ...

View more