Recent Submissions

 • Методичні підходи до оцінювання інноваційного потенціалу підприємства 

  Єпіфанова, І. Ю.; Гладка, Д. О.; Yepifanova, I.; Hladka, D. (ВНТУ, 2022)
  Стаття присвячена дослідженню теоретико-методичних підходів при визначенні інноваційного потенціалу підприємств. Обґрунтовано сучасну актуальність оцінювання рівня інноваційного підприємств. В статті розглянуто ...
 • Місце процесу управління проектами в стратегії розвитку підприємств 

  Єпіфанова, І. Ю.; Джеджула, В. В.; Yepifanova, I.; Dzhedzhula, V. (ВНТУ, 2022)
  В роботі систематизовано підходи до визначення сутності процесу управління проектами. Визначено, що процес управління проектами є досить важливим в процесі формування стратегії розвитку усіх ...
 • Сучасні умови банківського кредитування в україні та його принципи 

  Мотрук, Д. А.; Коваль, Н. О. (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», 2021)
  Сьогодні відносини між кредитом і кредитом є невід`ємною частиною української економічної системи. Сфера кредитів безпосередньо пов`язана з потребами національного виробництва. Кредит знаходиться в центрі сучасної ...
 • Інноваційні технології та їх вплив на ринок банківських послуг 

  Коваль, Н. О.; Тимчишина, О. В.; Koval, N.; Timchishina, E. (ВНТУ, 2022)
  Розглянуто теоретичні підходи щодо впливу інноваційних технологій на ринок банківських послуг. Проаналізовано тенденції змін сучасних банківських продуктів. Визначено яким чином фінансові інновації впливають та визначають ...
 • Фінансові інновації та їх вплив на економічне зростання країни 

  Коваль, Н. О.; Венславовський, О. М.; Venslavovsky, A.; Koval, N. (ВНТУ, 2022)
  Розглянуто теоретичні підходи щодо впливу фінансових інновацій на економічне зростання країни. Проаналізовано тенденції змін фінансової безпеки країни під впливом загальноекономічних факторів. Представлені перспективи ...
 • Особливості стратегічного фінансового контролінгу в сучасних умовах 

  Коваль, Н. О.; Koval, N. (Миколаївський національний аграрний університет, 2022)
  У статті представлено сучасні концептуальні підходи щодо особливостей фінансового контролінгу та його вагомість щодо зростання конкурентоспроможності сучасних підприємств. Розглянуто нові наукові підходи до стратегічного ...
 • Шляхи удосконалення публічного управління регіональним розвитком на основі сучасних ІТ-технологій 

  Азарова, А. О.; Ткачук, Л. М.; Нікіфорова, Л. О.; Шиян, А. А.; Хошаба, О. М.; Каплун, І. С.; Azarova, A.; Tkachuk, L.; Nіkіfоrоvа, L.; Shiyan, A.; Khoshaba, O.; Kaplun, I. (Чорноморський державний університет імені Петра Могили, 2019)
  У статті розкрито ключові проблеми публічного управління регіонами України, проаналізовано недоліки та переваги різних теорій та обгрунтовано новітні підходи та пріоритети публічного управління регіональним розвитком у ...
 • Місце стратегії в системі антикризового управління підприємствами 

  Єпіфанова, І. Ю.; Болотнов, Д. Г. (Хмельницький національний університет, 2022)
  У статті систематизовано підходи до визначення сутності стратегії та її місця в системі антикризового управління. Визначено, що в сучасних умовах усім підприємствам незалежно від форми господарювання важливим є впровадження ...
 • Управління інвестиційним потенціалом підприємств харчової промисловості 

  Єпіфанова, І. Ю.; Джеджула, В. В.; Косарук, О. М.; Сауляк, А. В.; Yepifanova, I.; Dzhedzhula, V.; Kosaruk, O.; Saulyak, A. (Вінницький національний технічний університет, 2022)
  В роботі систематизовано підходи до визначення сутності інвестиційного потенціалу. Узагальнено підходи до визначення сутності інвестиційного потенціалу. Визначено, що інвестиційний потенціал розглядають як складову ...
 • Управління персоналом у сучасній структурі управління підприємством 

  Глущенко, Л. Д.; Пілявоз, Т. М.; Коваль, Н. О.; Hlushchenko, L.; Piliavoz, T.; Koval, N. (Мукачівський державний університет, 2022)
  Стаття присвячена теоретичні засади управління персоналом у сучасній структурі управління підприємства. Управління персоналом – дуже поширений і важливий соціально-економічний феномен. Це дуже складне, багатоцільове і ...
 • Інноваційний інструментарій банківської сфери на основі бенчмаркінгу 

  Коваль, Н. О.; Пілявоз, Т. М.; Глущенко, Л. Д.; Koval, N.; Pilyavoz, T.; Glushchenko, L. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2021)
  Проаналізовано особливості застосування різновидів бенчмаркінгу. Виділено його складові при впровадженні позитивного досвіду конкурентів і партнерів. Здійснено оцінку сучасного стану банківської системи України. Нагальної ...
 • Стратегічний фінансовий контролінг як інструмент запобігання банкрутства 

  Коваль, Н. О.; Буряченко, О. В.; Ткачук, Л. М.; Koval, N.; Buryachenko, O.; Tkachuk, L. (Дніпровський державний аграрно-економічний університет, 2022)
  У статті представлено сучасні концептуальні підходи щодо особливостей фінансового контролінгу та його важність щодо зростання конкурентоспроможності сучасних підприємств. Розглянуто нові наукові підходи до стратегічного ...
 • Енергозбереження як напрям підвищення безпеки критичних систем житлових будинків 

  Джеджула, В. В.; Єпіфанова, І. Ю. (Хмельницький національний університет, 2022)
  В статті розглянуто основні напрямки підвищення рівня безпеки критичної інфраструктури локального (четвертого) рівня - системам тепло- і водопостачання, водовідведення житлових будинків. Основна увага приділена заходам ...
 • Fuzzy Technologies for Modeling Social Capital in the Emergent Economy 

  Dzhedzhula, V. V.; Hurochkina, V. V.; Yepifanova, I. Yu; Telnov, A.; Джеджула, В. В.; Єпіфанова, І. Ю. (WSEAS, 2022)
  Developed fuzzy mathematic model of identification of emergent state allows estimating the intensity of occurrence of positive emergent in the course of development of social capital. The main factors influencing the ...
 • Управління власним капіталом підприємств мобільного зв`язку 

  Єпіфанова, І. Ю.; Джеджула, В. В.; Мотрук, Д. А. (Хмельницький національний університет, 2022)
  В статті систематизовано підходи до визначення сутності власного капіталу, який характеризу є загальну вартість засобів підприємства, що належать на праві власності і використовуваних ним для формування визначеної частини ...
 • Сучасний розвиток реінжинірингу та бенчмаркінгу в банківській сфері 

  Коваль, Н. О. (Державний університет «Житомирська політехніка», 2021)
  Одним із основних напрямів створення ефективної системи управління банківськими установами ми вважаємо використання процесного підходу, в межах якого використовується концепція реінжинірингу бізнес-процесів. Основним у ...
 • Конкурентоспроможність як визначальний показник ефективності діяльності підприємства. 

  Коваль, Н. О.; Ткачук, Л. М.; Буряченко, О. В.; Buryachenko, O.; Tkachuk, L.; Koval, N. (Видавничий дім «Гельветика», 2021)
  Стаття присвячена дослідженню теоретико-методологічних аспектів конкуренції та конкурентоспромож-ності підприємства як найбільш важливих категорії економічного механізму ринкової економіки. Узагальнено економічну сутність ...
 • Система розвитку трудового потенціалу в сучасних економічних умовах 

  Коваль, Н. О. (ВНТУ, 2021)
  Розглянуті актуальні проблеми розвитку системи професійної підготовки та підвищення конкурентоспроможності трудового потенціалу. Проаналізовано роль впливових чинників, які підсилюють значення професійної підготовки ...
 • Стратегічне управління ризиками в системі управління персоналом 

  Єпіфанова, І. Ю.; Ткачук, Л. М.; Панкова, В. Д. (Хмельницький національний університет, 2021)
  У статті розглянуто теоретичні аспекти управління кадровими ризиками. Визначено основні чинники, що впливають на виникнення кадрових ризиків. Проаналізовано кадрові ризики, які зустрічаються найчастіше та запропоновано ...
 • Особливості формування банківського продукту в розрізі маркетингових інновацій 

  Коваль, Н. О.; Koval, N. (Миколаївський національний аграрний університет, 2021)
  У статті досліджено сучасні концептуальні підходи щодо особливостей банківського продукту з метою зростання конкурентоспроможності сучасних комерційних банків. Розглянуто нові наукові підходи до банківського менеджменту, ...

View more