Останні додані

 • Implementation of artificial intelligence in human life 

  Abramovych, G. V.; Ryndin, S. А.; Абрамович, Г. В. (ВНТУ, 2019)
  The article considers the advantages and disadvantages of using artificial intelligence in human life. The risks of its usage and thoughts of prominent developers are presented.
 • Почуття мови та його роль у підвищенні грамотності учнів та студентів 

  Зубенко, О. В. (Вінницький медичний коледж ім. акад. Д. К. Заболотного, 2004)
  Питання розвитку почуття мови та його ролі у процесі оволодіння змістом мовних дисциплін відображає не тільки академічну, але й практичну зацікавленість: викладачу потрібно у певній мірі контролювати вплив почуття мови на ...
 • Роль пізнавальних умінь у навчально-пізнавальній діяльності студентів вищих навчальних закладів 

  Зубенко, О. В. (Дніпропетровський національний університет, 2007)
  Нагальною потребою розвитку особистості майбутнього спеціаліста є вміння вирішувати завдання, що поступово ускладнюються, виконувати не тільки репродуктивні дії, але й пропонувати елементи творчості. Формування пізнавальних ...
 • Роль творчого мислення у формуванні пізнавальних умінь студентів вищих технічних навчальних закладів 

  Зубенко, О. В. (ТК Меганом, 2012)
  Пізнавальні уміння особи започатковуються під впливом пізнавальних потреб, мотивів, інтересів у процесі професійної підготовки, вони характеризуються ставленням майбутніх інженерів до процесу пізнання, що відображається ...
 • Роль дискусії у формуванні пізнавальних умінь студентів вищих навчальних закладів 

  Зубенко, О. В.; Столяренко, О. В. (Вінницький національний аграрний університет, 2015)
  Одним із перспективних шляхів удосконалення підго¬товки майбутніх спеціалістів, надання їм потрібних знань і практичних навичок полягає у формуванні пізнавальних умінь, адже вони розвиваються з практикою. Важливу роль у ...
 • Виховання толерантності у контексті морального розвитку сучасної молоді 

  Столяренко, О. В.; Зубенко, О. В. (Вінницький національний аграрний університет, 2015)
  Сучасне українське суспільство переживає складний період свого саморозвитку, позначений труднощами перехідного періоду, коли демократичні, гуманістичні цінності утверджуються суперечливо і надто повільно. За таких обставин ...
 • Artificial Neural Networks and Their Current Level of Development 

  Зубенко, О. В.; Семенова, Л. М.; Zubenko, O. V.; Semenova, L. M. (Міжнародний гуманітарний університет; Південний регіональний центр Національної академії правових наук України, 2018)
  Neural networks, as one of the leading modern areas of information technology development, are reviewed in this work. The general concept of the neural network, the main types of them, as well their current level of ...
 • Мотиваційний етап навчальної діяльності при вивченні іноземної мови 

  Зубенко, О. В. (Дніпропетровський національний університет, 2005)
  Процес навчання передбачає застосування розвиваючих методів, спрямованих на розвиток особистості фахівця. Особливого значення при цьому набуває мотивація при вивченні іноземної мови, де розрізняють мотивацію конкретного ...
 • Стимулювання педагогічного спілкування на заняттях з іноземної мови 

  Зубенко, О. В. (Дніпропетровський національний університет, 2005)
  Оволодіння іноземною мовою в цілому мотивується зовнішніми факторами, але ефективність залежить від сформованості внутрішньої мотивації. Важливо формувати у студентів вміння самовмотивовувати свою діяльність. Викликати ...
 • Роль Интернета в организации самостоятельной работы студентов по иностранному языку 

  Зубенко, О. В.; Стрикун, О. С. (Донецький національний технічний університет, 2005)
  Когда в ВУЗовском образовании происходят два противоположных процесса – нарастание объема информации и резкое сокращение часов аудиторных занятий – особо значима система передачи содержания социального опыта. Использование ...
 • Євроінтеграція у галузі мовної освіти України 

  Зубенко, О. В.; Стрикун, О. С.; Zubenko, O. V.; Strykun, O. S. (Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2005)
  В даній статті пропонується звернути увагу на можливість та актуальність створення і введення загальноєвропейської системи рівнів володіння іноземною мовою. Проаналізовано, що саме являє собою Болонський процес, система ...
 • Застосування методів активізації пізнавальної діяльності студентів у вивченні іноземних мов 

  Зубенко, О. В. (Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського, 2012)
  Методи активізації навчально-пізнавальної діяльності – це сукупність прийомів і способів психолого-педагогічного впливу на студентів, що спрямовані на розвиток у них творчого самостійного мислення, активізацію пізнавальної ...
 • The importance of cognitive skills in learning a foreign language in high school 

  Zubenko, O.; Зубенко, О. В. (Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського, 2013)
  Cognitive skills are improved by learning a foreign language in high school. People who have learned foreign languages show greater cognitive development in areas such as mental flexibility, creativity, and higher order ...
 • Роль Smart-технологій у вивченні іноземних мов для майбутніх фахівців 

  Зубенко, О. В.; Медведєва, С. О. (Східно-українська організація «Центр педагогічних досліджень», 2017)
  Формування інформаційного суспільства та посилення інноваційних процесів обумовили переорієнтацію навчальних пріоритетів на інформатизацію освітнього процесу. Smart Education здатна забезпечити максимально високий рівень ...
 • Значення сучасних освітніх технологій у вивченні іноземної мови 

  Зубенко, О. В.; Zubenko, O. V. (Громадська організація «Львівська педагогічна спільнота», 2018)
  Проблема якості освіти була і залишається актуальною як для науковців-теоретиків, так і для педагогів-практиків. Під впливом нових вимог суспільства до підготовки фахівців та загальної тенденції реформування української ...
 • Комунікативні труднощі при вивченні іноземної мови 

  Слободянюк, А. А.; Slobodianiuk, A. A. (Publishing House “Education and Science” s.r.o., 2019)
 • The Role Of Environmental Education In Fostering Students` Competence and Involvement 

  Рудницька, Т. Г.; Слободянюк, А. А.; Подолянчук, К. В.; Rudnytska, T. G.; Slobodianiuk, A. A.; Podolianchuk, K. V. (Вінницький національний аграрний університет, 2018)
  В статті розглядаються основні напрями екологічної освіти у вищих навчальних закладах, громадських та студентських молодіжних організаціях. Представлені результати соціологічного дослідження, проведеного серед студентів ...
 • Case Study Method In Teaching English 

  Слободянюк, А. А.; Рибко, Н. В.; Slobodianiuk, A. A.; Rybko, N. V. (Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського, 2018)
 • Особливості перекладу складних технічних термінів в галузі інформаційних технологій 

  Рудницька, Т. Г.; Слободянюк, А. А.; Rudnytska, T. G.; Slobodianiuk, A. A. (Дрогобицький державний педагогічний університет і́мені Івана Франка, 2018)
  В статті розглянуто особливості перекладу термінологічної лексики науково-технічних текстів в галузі інформаційних технологій. Визначено основні способи перекладу складних вузькогалузевих термінів різної структури. ...
 • Improving Discipline Related Problem-Solving Skills 

  Rudnytska, T. H.; Slobodianiuk, А. А.; Іvanchyk, Т. V.; Рудницька, Т. Г.; Слободянюк, А. А.; Іванчук, Т. В. (Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, 2018)

View more