Recent Submissions

 • Розробка функціональної моделі мережі автосервісних підприємств 

  Тарандушка, Л. А.; Костьян, Н. Л.; Марков, О. Д.; Біліченко, В. В.; Tarandushka, L.; Kostian, N.; Markov, O.; Bilichenko, V.; Тарандушка, Л. А.; Костьян, Н. Л.; Марков, О. Д.; Биличенко, В. В. (ВНТУ, 2020)
  В роботі було досліджено функціонування мережі автосервісних підприємств, як підсистеми трирівневої моделі системи автосервісу, та можливості підвищення рівня якості пропонованих послуг. В процесі дослідження було розроблено ...
 • Визначення конкурентоспроможності автосервісних підприємств 

  Смирнов, Є. В.; Огневий, В. О.; Smyrnov, Ye.; Ohnevyi, V.; Смирнов, Е. В.; Огневой, В. А. (ВНТУ, 2020)
  Поповнення автопарку України більш сучасними, хоч і, здебільшого, вживаними автомобілями, призводить до збільшення потреб в автосервісних послугах. Це призводить до інтенсивного розвитку ринку автсервісних послуг, створенню ...
 • До питання стійкості метробуса у гальмівному режимі 

  Сахно, В. П.; Мурований, І. С.; Онищук, В. П.; Попелиш, Д. М.; Томчук, С. М.; Sahno, V.; Murovanyi, I.; Onyshchuk, V.; Popelysh, D.; Tomchuk, S.; Сахно, В. П.; Мурований, И. С.; Онищук, В. П.; Попелиш, Д. М.; Томчук, С. М. (ВНТУ, 2020)
  Згідно з рекомендованим співвідношенням між кількістю автобусів різних класів, які використовуються у великих містах, три чверті всього автобусного парку міста з населенням понад 1 млн жителів мають становити автобуси ...
 • Покращення показників автобусів комунального підприємства «Вінницька транспортна компанія» використанням суміші палив 

  Галущак, О. О.; Галущак, Д. О.; Ковальчук, Д. А.; Galushchak, О.; Galushchak, D.; Kovalchyk, D.; Галущак, А. А.; Галущак, Д. А.; Ковальчук, Д. А. (ВНТУ, 2020)
  В статті здійснений аналіз та обґрунтування доцільності використання біодизельного палива в якості палива для двигунів автобусів комунального підприємства «Вінницька транспортна компанія». Метою проведених досліджень є ...
 • Дослідження впливу прогресивних технологій обслуговування на технічний стан автотранспортних засобів 

  Сакно, О. П.; Медведєв, Є. П.; Колеснікова, Т. М.; Олло, В. П.; Сорока, С. І.; Цимбал, С. В.; Sakno, O.; Medvediev, Ie.; Kolesnikova, T.; Ollo, V.; Soroka, S.; Tsymbal, S.; Сакно, О. П.; Медведев, Е. П.; Колесникова, Т. Н.; Олло, В. П.; Сорока, С. И.; Цымбал, С. В. (ВНТУ, 2020)
  Мета роботи – запропонувати основні характеристики прогресивних технологій нового покоління в системі технічного обслуговування та ремонту автотранспортних засобів та узагальнити опис контрольованих процесів, що протікають ...
 • Энергия деформаций автотранспортных средств в условиях дорожно-транспортных происшествий 

  Огородников, В. А.; Архипова, Т. Ф.; Кожушаный, М. В.; Ogorodnikov, V.; Arkhipova, T.; Kozhushany, M.; Огородніков, В. А.; Архіпова, Т. Ф.; Кожушаний, М. В. (ВНТУ, 2020)
  В статье излагается метод оценки энергии деформаций автотранспортных средств в условиях дорожно-транспортных происшествий (ДТП). Интенсивность эксплуатации автотранспортных средств, а также рост их числа сопровождается ...
 • Методологічні основи оптимізації рішень в проектах створення автомобілів оперативних служб 

  Лук’янченко, О. Ю.; Lukianchenko, O.; Лукьянченко, А. Ю. (ВНТУ, 2020)
  В статті розглянуті проблеми пошуку оптимальної концепції проектів створення автомобілів оперативних служб нового покоління з урахуванням багатоцільового характеру їх функціонування. Проведено аналіз призначення оперативних ...
 • Математична модель коливань робочого місця оператора транспортного засобу 

  Ковбаса, В. П.; Спірін, А. В.; Борисюк, Д. В.; Твердохліб, І. В.; Kovbasa, V.; Spirin, A.; Borisyuk, D.; Tverdohlib, I.; Ковбаса, В. П.; Спирин, А. В.; Борысюк, Д. В.; Твердохлиб, И. В. (ВНТУ, 2020)
  При експлуатації більшості транспортних та енергетичних засобів виникає небезпека шкідливої дії вібраційних коливань на оператора засобу. Для зменшення цієї шкідливої дії призначені підвіска та інші пружні елементи, такі ...
 • Вплив геометричних параметрів рушія колісного транспортного засобу та нерівностей опорної поверхні на швидкість руху та частоту збурюючої дії 

  Ковбаса, В. П.; Спірін, А. В.; Борисюк, Д. В.; Твердохліб, І. В.; Kovbasa, V.; Spirin, A.; Borisyuk, D.; Tverdohlib, I.; Ковбаса, В. П.; Спирин, А. В.; Борысюк, Д. В.; Твердохлиб, И. В. (ВНТУ, 2020)
  В статті досліджено питання впливу стану опорної поверхні і геометричних параметрів колеса трактора на швидкість його руху та частоту вібраційних коливань, які виникають при цьому. Це питання має значне теоретичне та ...
 • Методика оцінювання і зменшення невизначеності в задачах автотехнічної експертизи дорожньо-транспортних пригод 

  Кашканов, А. А.; Kashkanov, A. (ВНТУ, 2020)
  При вирішенні задач автотехнічної експертизи дорожньо-транспортних пригод (ДТП) прийняття рішень відбувається в умовах неповноти інформації, тобто в умовах невизначеності. В процесі прийняття рішень виникають різні види ...
 • Підвищення ефективності діяльності транспортно-експедиційної компанії 

  Дубицький, О. С.; Дембіцький, В. М.; Павлова, І. О.; Мазилюк, П. В.; Dubytskyi, O.; Dembitskyi, V.; Pavlova, I.; Mazilyuk, P.; Дубицкий, А. С.; Дембицкий, В. Н.; Павлова, И. О.; Мазилюк, П. В. (ВНТУ, 2020)
  В статті розглянуто дослідження питання підвищення ефективності діяльності транспортно-експедиційної компанії. Науковий інтерес викликає скорочення втрат вантажу при транспортуванні автомобільним транспортом ТзОВ "ПАВЕР ...
 • Совершенствования технического обслуживания и ремонта транспортных средств 

  Гурский, А. С.; Ивашко, В. С.; Макаров, В. А.; Gurski, A.; Ivashko, V.; Makarov, V.; Гурський, O. С.; Івашко, В. С.; Макаров, В. А. (ВНТУ, 2020)
  В статье рассматривается применение планово-предупредительной системы технического обслуживания (ТО) в современных условиях с использованием систем мониторинга транспорта, что позволяет более обоснованно подходить к ...
 • Дослідження напружень в рамі сміттєвоза з заднім завантаженням компактора 

  Горбай, О. З.; Зінько, Р. В.; Крайник, Л. В.; Поляков, А. П.; Horbay, О.; Zinko, R.; Krajnyk, L.; Poliakov, А.; Горбай, О. З.; Зинько, Р. В.; Крайник, Л. В.; Поляков, А. П. (ВНТУ, 2020)
  Компоновка електричних сміттєвозів відрізняється від автомобілів з класичним приводом. Наявність акумуляторів великої ваги, специфічне розміщення тягових електроприводів вимагає іншого розміщення компактора, що відзначається ...
 • Удосконалення методу дистанційного контролю параметрів технічного стану автомобілів 

  Волков, В. П.; Грицук, І. В.; Волкова, Т. В.; Кужель, В. П.; Волков, Ю. В.; Павленко, В. М.; Volkov, V.; Gritsuk, I.; Volkova, T.; Kuzhel, V.; Volkov, Yu.; Pavlenko, V.; Волков, В. П.; Грицук, И. В.; Волкова, Т. В.; Кужель, В. П.; Волков, Ю. В.; Павленко, В. М. (ВНТУ, 2020)
  В статті розглянуто особливості обробки результатів дистанційного контролю параметрів технічного стану автомобілів в умовах експлуатації, що дозволяє отримати значення середніх швидкостей руху для дільниці з урахуванням ...
 • Дослідження течії палива в розпилювачі форсунок при використанні спиртових добавок в емульгованих паливах 

  Бурлака, С. А.; Галущак, О. О.; Гуменюк, Ю. В.; Burlaka, S.; Galushchak, O.; Humeniuk, Y.; Бурлака, С. А.; Галущак, А. А.; Гуменюк, Ю. В. (ВНТУ, 2020)
  В статті проведено аналіз енергетичних культур як джерел сировини для виготовлення біопалива та його сумішей. Вивчені та класифіковані рослини сільськогосподарського призначення з яких виготовляється спирт як добавка до ...
 • Розробка змішувача біодизельного палива та моделюванням процесу змішування 

  Бурлака, С. А.; Burlaka, S.; Бурлака, С. А. (ВНТУ, 2020)
  Проаналізовано застосовувані в даний час конструкції змішувачів для отримання біопалива. Відзначено їх низьку ефективність і обґрунтовано необхідність застосування апаратів в якості змішувальних пристроїв. Показано ...
 • Формування показників оцінки ефективності транспортного процесу перевезень 

  Аулін, В. В.; Голуб, Д. В.; Біліченко, В. В.; Замуренко, А. С.; Aulin, V.; Golub, D.; Bilichenko, V.; Zamurenko, A.; Аулин, В. В.; Голуб, Д. В.; Биличенко, В. В.; Замуренко, А. С. (ВНТУ, 2020)
  Дано аналіз проблеми формування показників ефективності транспортного процесу перевезень. Запропоновано методологічний підхід до оцінки ефективності доставки в сучасних умовах функціонування транспортних систем. Наведено ...