Recent Submissions

 • Технологія мультисистемного моніторингу корпоративних мереж 

  Каневський, М. В.; Захарченко, С. М. (Міжнародний електронний науково-практичний журнал «WayScience», 2019)
  Проводиться огляд та аналіз сучасних систем моніторингу, а також взаємодії між ними. Проаналізовано поточний стан можливостей сучасних систем моніторингу, а також системи візуалізації даних.
 • Розробка математичної моделі двоканального НВЧ вимірювального перетворювача вологості природного газу 

  Білинський, Й. Й.; Городецька, О. С.; Новицький, Д. В.; Bilynsky, Y. Y.; Horodetska, O. S.; Novytskyi, D. V.; Билинский, Й. Й.; Городецкая, О. С.; Новицкий, Д. В. (ВНТУ, 2019)
  Обґрунтовано вибір хвилеводного надвисокочастотного методу вимірювання вологості природного газу, в якому на відміну від відомих, запропоновано використання біжучої хвилі у хвилеводі, при цьому оцінюються зміни діелектричних ...
 • Метод измерения полного сопротивления 

  Лищинская, Л. Б.; Войцеховская, Е. Б.; Чехместрук, Р. Ю.; Ліщинська, Л. Б.; Войцеховська, О. В. (Українська Державна Академія залізничного транспорту; Приватне підприємство "Технологічний Центр", 2011)
  Запропоновано метод вимірювання повного опору, що дозволяє визначати значення повного опору на різних частотах при відомих параметрах невзаємного чотириполюсника шляхом вимірювання потужності сигналу на виході чотириполюсника ...
 • Амплитудно-фазовий метод вимірювання пapaмeтpiв обмоток електричних машин 

  Возняк, О. М.; Войцеховська, О. В. (Хмельницький національний університет, 2011)
  В cmammi показано, що параметри електричних обмоток (добротність, активний onip, індуктивність) можуть бути визначені при вимірюванні кута фазового зсуву між двома напругами на вuxoдi вимірювального перетворювача, а також ...
 • Дослідження схемотехнічної реалізації L-негатронів на операційному підсилювачі 

  Войцеховська, О. В.; Лазарєв, О. О.; Покотилюк, Л. І.; Чехместрук, Р. Ю. (Хмельницький національний університет, 2012)
  Проведено дослідження реалізації L-негатронів на інверторах від’ємного імпедансу на операційних підсилювачах. Показано, що перевагою реалізації L-негатронів на інверторах від’ємного імпедансу є можливість одержання ...
 • Помножувач індуктивності на L-негатроні 

  Войцеховська, О. В.; Лазарев, О. О.; Ліщинська, Л. Б. (Хмельницький національний університет, 2010)
  В статті представлено математичну модель помножувача індуктивності на L­негатроні та надано результати комп’ютерного моделювання схеми помножувача індуктивності на базі схемотехнічного аналога Lнегатрона
 • Моноиммитансные логические RLC-элементы 

  Филинюк, Н. А.; Лищинская, Л. Б.; Войцеховская, Е. В.; Стахов, В. П.; Філинюк, М. А.; Ліщинська, Л. Б.; Войцеховська, О. В. (Хмельницький національний університет, 2015)
  Обоснованы принципы построения моноиммитансых логических RLC-элементов. Разработаны электрические принципиальные схемы и дана аналитическая оценка быстродействия и потребляемой мощности моноиммитансных логических R-элементов ...
 • Индуктивный негасенсор 

  Войцеховская, Е. В.; Лищинская, Л. Б.; Лазарев, А. А.; Войцеховська, О. В.; Ліщинська, Л. Б.; Лазарєв, О. О. (Институт физики полупроводников им. В. Е. Лашкарёва НАН Украины; Одесский национальный политехнический университет, 2011)
 • Моделювання транзисторного негатрона на польовому транзисторі з бар`єром Шотткі 

  Філинюк, М. А.; Молчанов, П. А.; Войцеховська, О. В. (Технологічний університет Поділля, 1997)
 • Оцінка нелінійних спотворень активних вимірювальних перетворювачів 

  Молчанов, П. А.; Войцеховська, О. В. (Технологічний університет Поділля, 1998)
 • Моноиммитансный логический R-элемент «И» 

  Филинюк, Н. А.; Лищинская, Л. Б.; Войцеховская, Е. В.; Стахов, В. П.; Філинюк, М. А.; Ліщинська, Л. Б.; Войцеховська, О. В. (Хмельницький національний університет, 2016)
  Приведено обоснование схемы моноиммитансного логического R­элемента «И». Исследовано влияние на характеристики логического элемента таких дестабилизирующих факторов, как нестабильность волнового сопротивления ...
 • Чутливість активного вимірювального перетворювача до розкиду параметрів еквівалентної схеми 

  Войцеховська, О. В.; Молчанов, П. А. (Технологічний університет Поділля, 1998)
 • Автогенераторні сенсори на базі RLC-негатронів 

  Лазарєв, О. О.; Войцеховська, О. В.; Коцур, С. А.; Паламарчук, Р. П.; Лазарев, А. А.; Войцеховская, Е. В.; Коцур, С. А.; Паламарчук, Р. П.; Lazariev, O. O.; Voitsekhovska, O. V.; Kotsur, S. A.; Palamarchuk, R. P. (ВНТУ, 2019)
  У багатьох сферах сучасної діяльності людини широке застосування знаходять різні сенсори, які стають основними елементами, що визначають технічні та економічні характеристики інформаційних систем та систем керування. Тому ...
 • Флуктуації частоти доплерівського сигналу 

  Барась, С. Т.; Войцеховська, О. В.; Щербатюк, Г. М.; Войцеховская, Е. В.; Щербатюк, А. Н.; Baras, S. T.; Voitsekhovska, O. V.; Shcherbatiuk, H. M. (ВНТУ, 2019)
  Оцінювання флуктуацій частоти заповнення допплерівського сигналу є важливою задачею в ко н-текстівизначення складових вектора швидкості носіягідроакустичнимлагом. Пр оаналізовано математичну модель допплерівського сигналу ...
 • Development of a mathematical model of measuring control device of natural gas humidity 

  Bilynsky, Y.; Horodetska, O.; Novytskyi, D.; Voytsekhovska, O; Білинський, Й. Й.; Городецька, О. С.; Новицький, Д.; Войцеховська, О. В. (Приватне підприємство "Технологічний Центр", 2020)
  Об’єктом дослідження є вимірювальний контроль вологості природного газу. Існує багато методів і засобів визначення вологості, які використовуються в лабораторних вимірюваннях при нормальних умовах. Однак на практиці ...
 • Структурні особливості нейромережевого класифікатора 

  Мартинюк, Т. Б.; Тарновський, М. Г.; Запетрук, Я. В.; Мартынюк, Т. Б.; Тарновский, Н. Г.; Запетрук, Я. В.; Martyniuk, T. B.; Tarnovskyi, M. H.; Zapetru, Ya. V. (ВНТУ, 2020)
  У статті проаналізовано структурні, функціональні та навчальні особливості двох класичних нейромереж: мережі Хопфілда і мережі Хеммінга, яка є найпростішим класифікатором двійкових векторів. Врахування переваг обох зазначених ...
 • Метод зменшення похибок зсуву нуля для вхідних каскадів двотактних підсилювачів постійного струму 

  Азаров, О. Д.; Генеральницький, Є. С. (ВНТУ, 2020)
  Зменшення похибок зсуву нуля є пріоритетною задачею для підвищення точності роботи вхідних каскадів ДППС. Для зменшення вхідного струму зсуву нуля у ДППС було запропоновано застосовувати компенсацію базових струмів у ...
 • Генератори однакових розрядних струмів із високими вихідними опорами для ЦАП 

  Азаров, О. Д.; Обертюх, М. Р. (ВНТУ, 2020)
  У статті наведено принципи побудови генераторів однакових струмів із високими вихідними опорами для використання у багаторозрядних ЦАП. Розглянуто підходи щодо побудови генераторів однакових струмів для багаторозрядних ...
 • Розробка узагальнених моделей оптимального управління виробництвом і рітейлом з урахуванням систем «базовий основний дохід» 

  Боровська, Т. М.; Колесник, І. С.; Шаповал, Денис; Северілов, В. А. (ВНТУ, 2020)
  Дослідження присвячено розробці актуальної теми: комп’ютерної математичної моделі оптимального управління балансом в структурі «виробництво, споживання» в регіональних системах. Конкретна задача розробки – математична ...
 • Розробка підсистем оптимального оперативного управління виробництвом для типових структур виробництва 

  Боровська, Т. М.; Колесник, І. С.; Рябокінь, М. В.; Северілов, В. А. (ВНТУ, 2020)
  Дослідження присвячено актуальній темі – розробці управління комп'ютерно інтегрованою системою «розвиток, виробництво, рітейл», що не знайшла задовільних моделей і методів розробки. Відмінністю розробки від аналогів є ...

View more