Show simple item record

dc.contributor.authorДжеджула, В. В.uk
dc.contributor.authorЄпіфанова, І. Ю.uk
dc.contributor.authorDzhedzhula, V. V.en
dc.contributor.authorYepifanova, I. Yu.en
dc.date.accessioned2016-01-29T17:58:56Z
dc.date.available2016-01-29T17:58:56Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationЄпіфанова І. Ю. Залучені джерела у фінансуванні інноваційної діяльності підприємств [Текст] / В. В. Джеджула, І. Ю. Єпіфанова // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету “Економічна думка”, 2015. – Т. 21, № 2. – С. 69-74.uk
dc.identifier.issn1993-0259
dc.identifier.urihttp://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/7039
dc.description.abstractУкраїнським підприємствам з метою забезпечення конкурентоспроможності на вітчизняних та зовнішніх ринках слід активізувати інноваційну діяльність, яка потребує належного фінансування. В умовах фінансової кризи та дефіцитності оборотних активів наявність фінансових ресурсів є одним з визначальних факторів розвитку підприємств, а ефективність діяльності підприємства безпосередньо залежить від того, наскільки швидко кошти, вкладені в активи, перетворяться в реальні гроші. У зв’язку із цим актуальності набуває процес залучення коштів у фінансування інноваційної діяльності. Мета статті – вивчення напрямків зростання обсягів залучених джерел для фінансування інноваційної діяльності. Для досягнення поставленої мети за допомогою абстрактно-логічного аналізу досліджено сутність використання залучених джерел у фінансуванні інноваційної діяльності, використання методу абсолютних та відносних величин дозволило вивчити стан фінансування інноваційної діяльності за рахунок власних та залучених коштів, за допомогою методів табличного та графічного аналізу створено наочне зображення використаного статистичного матеріалу. Системний аналіз отриманих результатів надасть можливість визначити напрямки збільшення та підвищення ефективності використання залучених джерел у фінансуванні інноваційної діяльності. У статті розглянуто динаміку фінансування інноваційної діяльності підприємств за рахунок залучених джерел загалом та за окремими складовими на прикладі вітчизняних промислових підприємств.. Опрацьовано переваги та недоліки окремих складових залучених джерел. Визначено проблеми банківського фінансування інноваційної діяльності. Досліджено переваги венчурного фінансування як зовнішнього джерела інноваційної діяльності. Наголошено на необхідності підвищення рівня венчурного фінансування. Сформовано напрямки збільшення частки залучених джерел у фінансуванні інноваційної діяльності. Визначено, що з метою зростання залучених джерел фінансування інноваційної діяльності досить важливою є активна співпраця та підтримка підприємств на рівні держави, активізація венчурів та кластерів.uk
dc.description.abstractUkrainian enterprises should strengthen their innovation activity that needs proper funding to ensure competitiveness in the domestic and international markets. In the financial crisis and the scarcity of current assets the availability of financial resources is one of the determining factors in the development of enterprises. The effectiveness of the company depends on how quickly the funds that have been invested in assets can convert into real money. So the process of raising funds to finance innovation activity becomes urgent. Purpose of the article is to study the areas of growing volumes of sources for innovation activity funding. In the article it has been shown the dynamics of financing of companies innovation activity through borrowed sources in general and through the individual components on the example of domestic industrial enterprises. Advantages and disadvantages of individual components of involved sources are determined. The problems of bank financing of innovation activity are shown. The benefits of venture funding as the external sourse of innovation activity are investigated. The necessity of raising the level of venture financing is grounded. The direction of increasing the share of borrowed sources of financing of innovation activity are defined. It has been determined that the active cooperation and support of enterprises at the state level, activation of ventures and clusters are very important things to increase sources of funding of innovation activity .en
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherТернопільський національний економічний університетuk
dc.subjectфінансуванняuk
dc.subjectзалучені джерелаuk
dc.subjectвенчурне фінансуванняuk
dc.subjectбюджетне фінансуванняuk
dc.subjectбанківське кредитуванняuk
dc.subjectinvolved funding sourcesen
dc.subjectventure capitalen
dc.subjectgovernment fundingen
dc.titleЗалучені джерела у фінансуванні інноваційної діяльності підприємствuk
dc.title.alternativeInvolved sources in the enterprise innovation activity financingen
dc.typeArticle
dc.identifier.udc658.14.012


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record